More Jewelry by Nailah 
19. Pequena Belleza
20. Princesa
22. Turquesa y Ladrillo
23. Vasijas Alambradas
24. Limones Frescos
 27. Egipto